Zápis z plenárního zasedání zastupitelstva 30.12.2010

Obec Modrá Hůrka
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka
 
 
Zápis č.4
z veřejného plenárního zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,
konaného dne 30.12.2010, od 19:00 hodin
 
Zahájení veřejného plenárního zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce pí. Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).
 
Přítomni : Lenka Staňková, Tomáš Hrdlička, Václav Šťastný, František Bában.
 
Omluven: Jan Tůma
 
Obecní zastupitelstvo je usnášení schopné.
 
Zapisovatel: Tomáš Hrdlička
 
Ověřovatelé zápisu :    Václav Šťastný, František Bában
 
Hosté: viz.Prezenční listina –příloha č.1
 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
 
1)      Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného 13.12.2010
2)      Rozpočet na rok 2011
3)      Rozpočtový výhled na rok 2011-2014
4)      Rozpočtové změny
5)      Provozní řád
6)      Jednací řád
7)      Různé
 
Zastupitelstvo schválilo jednohlasně program jednání.
 
Jednotlivé body programu :
1.Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva konaného 13.12.2010
Vše co se týká rozpočtu obce bude projednáno dále.Vyhláška o svozu odpadů a vyhláška o poplatku ze psů nabyde účinnosti dne 1.1.2011. Svoz komunálního odpadu bude řešen v bodě 7) Různé. S dlužníky došlo k pozitivnímu jednání mimo rodiny K. U akce „Pořežánky, H., č.p.16, přeložka - věcné břemeno se udělá dodatek, kde se uvede stávající i budoucí možnost vedení kanalizace, vodovodu i elektriky a jako poplatek za toto břemeno se uvedou 3.000,-Kč. Vitríny jsou ve výrobě. Smlouva na pronájem obecního hřiště dostává konečnou verzi.
2.Rozpočet na rok 2011 – předsedající navrhla schválit rozpočet na rok 2011 v navrhovaném znění. Návrh byl zveřejněn na úřední desce a k žádným připomínkám nedošlo.
Usnesení č.1/4:Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka jednohlasně schválilo rozpočet na rok 2011.
3.Rozpočtový výhled na rok 2011-2014 – předsedající navrhla schválit rozpočtový výhled na rok 2011-2014 v navrhovaném znění. Návrh byl zveřejněn na úřední desce a k žádným připomínkám nedošlo.
Usnesení č.2/4: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo výhledový rozpočet na rok 2011 až 2014.
4.Rozpočtové změny – předsedající navrhla schválit rozpočtové změny roku 2010 dodané paní účetní J. F.
Usnesení 3/4: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo rozpočtové změny roku 2010.
5.Provozní řád – předsedající navrhla schválit provozní řád obce v navrhovaném znění. Všichni zastupitelé s ním byli seznámeni předem a k žádným připomínkám nedošlo.
Usnesení č.4/4: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo provozní řád v navrhovaném znění.
6.Jednací řád – předsedající navrhla schválit jednací řád v navrhovaném znění. Zastupitelé byli s řádem předem seznámeni. Pan František Bában a p. Jan Tůma k němu vznesli připomínky: do čl.10 zanést možnost občanů vyjádřit se k projednávaným bodům zasedání. Po projednání se navrhlo dát občanům možnost se vyjádřit nejpozději půl hodiny před zasedáním zastupitelstva některému ze členů zastupitelstva a to písemně. Ostatním pozměňovací návrhy p.Jana Tůmy, které předsedající přednesla, nebyly podpořeny.
Usnesení č.5/4: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo jednací řád s pozměňovacím návrhem čl.10.
7.Různé
a) Náprava chyb za rok 2009: předsedající navrhla schválit prodej pozemku č.57/4 o výměře 50m2 Ing.K., bytem Praha, za cenu 150,-Kč/m2.  Pozemek byl přečíslován v důsledku digitalizace z původního 1656/1. Předsedající vyzvala bývalou starostku paní Ř. k vysvětlení. Spolu s tímto vysvětlením předala i vysvětlení paní J. F.
Usnesení č.6/4: Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka jednohlasně schválilo doplnění nápravy chyb zjištěných při přezkumu za rok 2009, a to: prodej pozemku č.57/4 o výměře 50m2 Ing.K., bytem Praha, za cenu 150,-Kč/m2. Pozemek 57/4 byl přečíslován v důsledku digitalizace z původního 1656/1. Obec bude dodržovat § 39 zák. 128/2000 Sb. o obcích - tj.záměr prodeje pozemku bude vždy řádně zveřejňován před schválením zastupitelstva. Obec bude v dalších obdobích správně účtovat o prodaném majetku.
b) Inventarizační komise: Tomáš Hrdlička navrhnul jako předsedu komise p.Františka Bábana a jako člena p.Václava Šťastného. Předsedající navrhla jako druhého člena p.Tomáše Hrdličku.
Usnesení č.7/4: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo inventarizační komisi v tomto složení: předseda František Bában, členové Václav Šťastný a Tomáš Hrdlička. Inventura je ke stavu 31.12.2010 a musí být dokončena 31.ledna 2011.
c)Komunální odpad: předsedající seznámila přítomné s výsledkem počtu popelnic, možnost rekreantů komunální odpad likvidovat pomocí pytlů od firmy ASA. Také začne konečné jednání s firmou ASA a uzavření smlouvy.
d)Dotazy občanů:
Paní Š.: Zda bude mít na komunální odpad pytel nebo popelnici, protože není zde trvale hlášena.
Odpověď: Jelikož požádala o popelnici bude mít popelnici.
Paní Š.:Co se bude dělat s posečenou trávou a listím.
Odpověď: Pokusíme se domluvit se ZD Žimutice o možnosti odvozu trávy i listí na hnojiště družstva.
Paní Š., pan S. a paní Š.: Jak budeme řešit volně pobíhající psy, kteří se potýkají s jejich psy na vodítku. A také jim kálí na jejich pozemky.
Odpověď: Je zde vyhláška, která toto řeší, je stále platná a je třeba upozornit majitele volně pobíhajících psů, aby ji dodržovali. Pokud nepomůže domluva, přikročí se k sankcím.
Paní Š., pan S. a pan Š.: V Pořežánkách jsou suché stromy, které ohrožují okolí.
Odpověď: Předsedající bude kontaktovat odbor životního prostředí, aby se k danému problému vyjádřil.
 
 
 
*          *          *
 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:00 hodin.
 
Zápis vyhotoven dne:7. ledna 2011
 
 
Zapisovatel: Tomáš Hrdlička
 
                                   Mgr.Lenka Staňková
Starostka:                    ............................................…………… dne ...........................................
                                               Jméno a podpis
                                  
                                    Václav Šťastný
Ověřovatelé:             ............................................…………… dne ...........................................
                                               Jméno a podpis
       
              František Bában
            ............................................…………… dne ...........................................
                                               Jméno a podpis