Zápis z plenárního zasedání 30.12.2011

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.18

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 30.12.2011, od 17:00 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 17:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“). 

 

Přítomni byli 4 členové zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích). Nepřítomen byl Jan Tůma omluven.

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/13:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 28.11.2011

2)      Rozpočet na rok 2012

3)      Inventarizační komise

4)      Rozpočtové změny 3/2011

5)      Různé

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/18 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 28.11.2011

 

1) Usnesení je naplněno zápisem ze schůze.

 

Bod 2) – Rozpočet na rok 2012

 

Návrh rozpočtu byl zveřejněn na pevné i internetové vývěsce obce (příloha č.1). Nebyly k němu vzneseny žádné námitky.

 

Návrh usnesení č. 2/18:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje rozpočet na rok 2012.

 

Výsledek hlasování:

PRO:

4

PROTI:

Nikdo.

ZDRŽELI SE:

Nikdo.

 

Usnesení č. 2/18 bylo jednohlasně schváleno.

 

Bod 3) -  Inventarizační komise

 

Předsedající navrhla jako předsedu Václava Šťastného, s tím že si vybere ještě dva lidi. Vybral Tomáše Hrdličku a Jana Tůmu.

 

Návrh usnesení č. 3/18:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje jako předsedu inventarizační komise Václava Šťastného a členy Tomáše Hrdličku a Jana Tůmu.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 3/18 bylo jednohlasně schváleno.

 

Bod 4) – Rozpočtové změny 3/2011

Předsedající navrhla obecnímu zastupitelstvu schválit rozpočtové změny 3/2011 (příloha č.2).

 

Návrh usnesení č. 4/18:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje rozpočtové změny 3/2011.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 4/18 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 5) – Různé

 

Obyvatelé Pořežánek:

Co se bude dělat se znečištěním silnice panem Pourem z Pořežánek?

Předsedající se poradí s policií, zda-li existuje nějaké řešení, aby pan Pour silnici uklízel.

Chybí klička na kontejner na sklo?

Předsedající osloví firmu ASA, jestli by je nemohli dodat.

Zvonění v kapličce v Pořežánkách?

Paní Ř. řekla, že z 21krát to zvonilo 11krát. Proto předsedající poprosila paní Š., jestli by oslovila pana V., aby se na to přijel podívat pán který to montoval.

Bude se něco dělat s požární nádrží v Pořežánkách?

Chtěli bychom, ale musíme sehnat v prvé řadě člověka, který nám poradí jak s nádrží postupovat a také pak peníze, které jsou v dnešní době problémem. Obec nemá na to, aby sama toto financovala.

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17:45 hodin.

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 8.1.2011

 

 

Zapisovatel: Lenka Staňková

 

 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis