Zápis ze zasedání zastupitelstva 21.5.2012

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.23

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 21.5.2012, od 17:00 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 17:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomni byli 4 členové zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích). František Bában byl nepřítomen.

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/23:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 23.4.2012

2)      Sdružení měst a obcí „Bukovská voda“

3)      Různé

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/23 bylo schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 23.4.2012

 

  1. Přeložka Hüttnerová - odesláno.

 

Bod 2) – Sdružení měst a obcí „Bukovská voda“

 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s návrhem změn stanov pro valnou hromadu, přičemž návrh v minulých dnech visel na vývěsce. Došlo k přerozdělení počtu hlasů jednotlivým obcím ve Sdružení. Počet hlasů pro Modrou Hůrku zůstává nezměněn.

 

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka se seznámilo s návrhem změn stanov pro valnou hromadu Sdružení měst a obcí „Bukovská voda“.

 

 Bod 3) -  Různé

 

V lese Bučí je k odkupu strojně zpracované palivové dříví. Zastupitelstvo obce se dohodlo na ceně tohoto dřeva, a to 600 Kč/m3. Jestliže bude mít někdo z místních obyvatel zájem, nahlásí se do středy starostce obce a dřevo mu bude prodáno za výše uvedenou cenu. Nabídka bude ještě vyhlášena po zasedání zastupitelstva obce obecním rozhlasem.

 

Návrh usnesení č.2/23:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka určuje prodejní cenu palivového dřeva ve výši 600 Kč/m3.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 2/23 bylo schváleno.

 

Bod 4) -  Různé

 

·        Byl vznesen dotaz, který se týkal zamazání poraněných stromů v Bučí. Firma, která dřevo zpracovává, poraněné stromy zamaže.

 

 

 

*          *          *

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17:30 hodin.

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 30.05.2012

 

 

Zapisovatel: Jan Tůma

 

 

Starostka:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis