Zápis ze zasedání zastupitelstva 23.11.2010

 
 
Obec Modrá Hůrka
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka
 
 
Zápis č.2
ze zasedání Zastupitelstva obce Modrá Hůrka,
konaného dne 23.11.2010, od 19:00 hodin
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Modrá Hůrka (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce pí. Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).
 
Před zahájením zasedání bylo novému členu zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. Předsedající oznámila rezignaci člena zastupitelstva obce p. Stanislava Pisingera.  Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzvala nového člena zastupitelstva p. Václava Šťastného ke složení slibu a ten tak učinil. Slib stvrdil podpisem na připraveném archu (viz příloha).
 
Přítomni : Lenka Staňková, Jan Tůma, Tomáš Hrdlička, Václav Šťastný, František Bában.
 
Obecní zastupitelstvo je usnášení schopné.
 
Ověřovatelé zápisu :    Tomáš Hrdlička, Václav Šťastný
 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhla ho doplnit o několik bodů. Za bod 2) zařadit bod Schválení podpisových vzorů za nímž by následoval bod Schválení odstupného pro bývalou starostku – pí. Marii Říhovou, za bod 7) vložit bod Návrh ceny vodného pro rok 2011 fy. ČEVAK, za bod 9) vložit bod Řešení odpadového hospodářství. Nikdo neměl další návrh a tak byl program schůze navržen takto:
 
 
1) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b)Volba předsedy finančního výboru
c)Volba předsedy kontrolního výboru
d)Volba členů finančního výboru
e)Volba členů kontrolního výboru
2)Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva
3)Schválení podpisových vzorů
4)Schválení odstupného pro bývalou starostku – pí. Marii Říhovou
5)Činnost obecní knihovny a volba knihovníka
6)Určení úředních hodin Obecního úřadu Modrá Hůrka
7)Zřízení schránky na podněty občanů
8)Aktualizace a správa internetových stránek obce
9)Projednání ústních dohod mezi občany a obecním zastupitelstvem
10)Návrh smlouvy fy. ČEVAK
11) Způsob nakládání s obecním majetkem
12)Projednání žádosti o pronájem bývalého obecního úřadu s pozdějším odkupem
13)Řešení odpadového hospodářství
14)Podoba mikulášské besídky
15)Diskuse
 
Zastupitelstvo schválilo jednohlasně program jednání.
 
Jednotlivé body programu :
 
1. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a)Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru- předsedající navrhla, aby finanční a kontrolní výbor byl 3 členný (předseda a 2 členové).
Usnesení č.1/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo, že finanční a kontrolní výbor se bude skládat ze tří členů a to z předsedy a dvou členů.
b)Volba předsedy finančního výboru - předsedající navrhla p. Tomáše Hrdličku jako předsedu finančního výboru.
Usnesení č.2/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo p.Tomáše Hrdličku jako předsedu finančního výboru.
c)Volba předsedy kontrolního výboru - předsedající navrhla jako předsedu kontrolního výboru p. Václava Šťastného.
Usnesení č.3/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo p.Václava Šťastného jako předsedu kontrolního výboru.
d)Volba členů finančního výboru - předsedající navrhla tyto členy finančního výboru: pí. Annu Malechovou a p. Stanislava Pisingera.
Usnesení č.4/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo pí.Annu Malechovou a p.Stanislava Pisingera jako členy finančního výboru.
e)Volba členů kontrolního výboru - předsedající navrhla tyto členy kontrolního výboru: pí. Věru Maškovou a p. Františka Bábana. Pan František Bában členství ve výboru odmítl. Dále jako náhradník byl navrhnut p. Jan Pour st.
Usnesení č.5/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo jako členy kontrolního výboru pí. Věru Maškovou a p. Jana Poura st.
2.Rozhodnutí o odměnách neuvolněných členů zastupitelstva - předsedající navrhla přidržet se praxe předcházejícího zastupitelstva a odměny by byly ve výši 5250,- Kč pro starostu obce, 4450,- pro místostarostu obce a 700,-Kč jednotlivě pro ostatní členy zastupitelstva obce.
Usnesení č.6/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo odměny ve výši 5250,- Kč pro starostu obce, 4450,- pro místostarostu obce a 700,-Kč jednotlivě pro ostatní členy zastupitelstva obce.
3. Schválení podpisových vzorů - předsedající navrhla pí. Lenku Staňkovou a p. Jana Tůmu příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní pí. Janu Fryšovou, pokladníkem p. Tomáše Hrdličku a člena zastupitelstva pověřeného kontrolou p. Františka Bábana.
Usnesení č.7/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo podpisové vzory takto: pí. Lenku Staňkovou a p. Jana Tůmu příkazcem operace, správcem rozpočtu a hlavní účetní pí. Janu Fryšovou, pokladníkem p. Tomáše Hrdličku a člena zastupitelstva pověřeného kontrolou p. Františka Bábana.
4.Schválení odstupného pro bývalou starostku pí. Marii Říhovou - předsedající navrhla vyplatit odstupné ve výši 34335,-Kč v jedné splátce.
Usnesení č.8/2:Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka jednohlasně schválilo vyplatit pí. Marii Říhové odstupné ve výši 34335,-Kč a to v jedné splátce.
5.Činnost obecní knihovny a volba knihovníka – předsedající navrhla zatím stanovit otevírací dobu obecní knihovny na každý pátek od 17:00 do 18:00 hodin s pozdější možností rozšíření a jmenovat do funkce knihovnice pí. Věru Zoulovou.
Usnesení č.9/2:Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo otevírací hodinu knihovny na pátek od 17:00 do18:00 hodin a do funkce knihovnice jmenovalo pí.Věru Zoulovou.
6.Určení úředních hodin Obecního úřadu Modrá Hůrka - předsedající navrhla stanovit úřední hodiny Obecního úřadu na pátek od 17:00 do 18:00 hodin.
Usnesení č.10/2:Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schválilo otevírací dobu Obecního úřadu na pátek od 17: do 18:00 hodin.
7.Zřízení schránky na podněty občanů – předsedající navrhla koupit schránku, připevnit na obecní úřad a opatřit nápisem Podněty občanů a to do 10-ti dnů. Také se nezabývat anonymními podněty občanů.
Usnesení č.11/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo a pověřilo p.Františka Bábana, aby koupil schránku, opatřil ji nápisem Podněty občanů, připevnil na obecní úřad a to do 10 dnů.
Usnesení č.12/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně odsouhlasilo nezabývat se anonymními podněty občanů.
8.Aktualizace a správa internetových stránek obce - předsedající navrhla určit správcem internetových stránek pí. Lenku Staňkovou, p. Tomáše Hrdličku a p. Jana Tůmu.
Usnesení č.13/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně schválilo jako správce internetových stránek pí. Lenku Staňkovou, p. Tomáše Hrdličku a p. Jana Tůmu, kteří také budou dbát na jejich aktuálnost. Také vyzývá všechny občany k dodávání případných příspěvků na internetové stránky.
9.Projednání ústních dohod mezi občany a obecním zastupitelstvem - předsedající navrhla zrušit všechny dosavadní ústní dohody mezi bývalým obecním zastupitelstvem a jakoukoliv druhou stranou.
Usnesení č.14/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně odsouhlasilo zrušit veškeré ústní dohody předchozího zastupitelstva.
10.Návrh smlouvy fy. ČEVAK - předsedající navrhla akceptovat návrh ceny vodného pro rok 2011, kdy pohyblivá složka je navýšena na 29,64 Kč/m3 bez DPH.
Usnesení č.15/2: Zastupitelstvo jednohlasně schválilo podepsat smlouvu s firmou ČEVAK s navrženou cenou 29,64 Kč/m3 bez DPH.
                                                         - předsedající dále navrhla cenu nájemného, která činí 2.000,-Kč zaplatit v jedné splátce k 30.6.2011.
Usnesení č.16/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně odsouhlasilo zaplacení nájemného v jedné splátce a to k 30.6.2011.
11. Způsob nakládání s obecním majetkem –předsedající navrhla dočasně pozastavit prodej jakéhokoliv obecního majetku.
Usnesení č.17/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo zastavit prodej obecního majetku.
12.Projednání žádosti o pronájem bývalého obecního úřadu s pozdějším odkupem – předsedající navrhla odepsat na tuto žádost, že v současné době zastupitelstvo nehodlá nemovitost prodávat a do doby vyjasnění využití této nemovitosti ani pronajmout.
Usnesení č.18/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně odsouhlasilo neakceptovat návrh smlouvy od firmy AMT-CZ s.r.o. Tento dopis napíše pí.Lenka Staňková.
13.Řešení odpadového hospodářství – předsedající přečetla současné platné znění vyhlášky o svozu a nakládání s odpady a navrhla, aby se s dlužníky vstoupilo do osobního jednání a tím předešlo platebním výměrům.
Usnesení č.19/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo, že vstoupí do osobního jednání s dlužníky.
                                                                - předsedající navrhla oslovit firmu A.S.A. a Rumpold, udělat rekapitulaci nabídek a dát k veřejnému projednání občanů.
Usnesení č.20/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně souhlasilo s oslovením firem A.S.A. a Rumpold, udělat rekapitulaci nabídek. Vše vypracuje a předloží pí.Lenka Staňková na příští schůzi zastupitelstva 13.12.2010.
14.Podoba mikulášské besídky – předsedající navrhla uspořádat 5.12.2010 v budově bývalé školy Mikulášskou besídku s finančním limitem 8.000,-Kč.
Usnesení č.21/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo uspořádat Mikulášskou besídku 5.12.2010 v budově bývalé školy. Zodpovědnou osobou je p.František Bában, limit čerpání je 8.000,-Kč. K úkolům se zavázali: balíčky- pí.Bohumila Hrdličková, hudba – p.František Bában, pozvánky- p.Jan Tůma, program a výzdoba – pí.Zdenka Bábanová a pí.Jana Novotná, občerstvení – pí.Věra Mašková.
15.Diskuse – předsedající navrhla zpřístupnit diskuzi všem přítomným.
Usnesení č.22/2: Zastupitelstvo obce jednohlasně rozhodlo zpřístupnit diskuzi i nečlenům zastupitelstva.
-paní Zdeňka Bábanová vznesla požadavek, aby byla dána možnost občanům vyjádřit se k probíraným bodům programu zasedání obecního zastupitelstva ještě před tím, než zastupitelstvo bude hlasovat.
Odpověď: Je možno se vyjádřit i nahlédnout před schůzí zastupitelstva, program schůze je znám týden předem. V závažnějších případech bude k problému iniciována veřejná diskuze.
-paní Věra Zoulová požaduje, aby byli občané osloveni a informováni o připravovaných akcích s předstihem.
Odpověď: Pokud to bude možné, chceme akce plánovat vždy na čtvrtletí.
-paní Helena Nekolová žádá, aby byla oznámení obecního úřadu psána větším písmem.
Odpověď: Není problém od příští pozvánky vyhovět.
 
 
 
*          *          *
 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:30 hodin.
 
Zápis vyhotoven dne: 30.11.2010
 
 
Zapisovatel: Jan Tůma
 
                                   Lenka Staňková
Starostka:                    ............................................…………… dne ...........................................
                                               Jméno a podpis
                                  
                                    Tomáš Hrdlička
Ověřovatelé:             ............................................…………… dne ...........................................
                                               Jméno a podpis
       
              Václav Šťastný
            ............................................…………… dne ...........................................
                                               Jméno a podpis