Zápis ze zasedání zastupitelstva 23.4.2012

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.22

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 23.4.2012, od 19:00 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomni byli 4 členové zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích). František Bában byl nepřítomen.

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/22:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 28.3.2012

2)      Přeložka Hüttnerová

3)      Dětský den

4)      Různé

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/22 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 28.3.2012

 

  1. Závěrečné hodnocení bylo přijato bez výhrad, přičemž zpráva byla odeslána na Kraj.
  2. Vyúčtování Čevaku bylo zveřejněno na úřední desce.

     

Bod 2) – Přeložka Hüttnerová

 

Bod se týká uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu - bylo předjednáno na předcházející schůzi.

 

Návrh usnesení č.2/22:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu ve věci – přeložka Hüttnerová.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 2/22 bylo jednohlasně schváleno.

 

 Bod 3) -  Dětský den

 

Pro letošní rok bude Dětský den hrazen z obecních peněz a navrhovaná částka je jako minulý rok 5000,- Kč. Datumově vychází nejbližší možný termín 2.6.2012 s časem 14:00. Na Dětský den budou zavčasu vyvěšeny letáky s bližšími informacemi. Odměňování dětí bude formou drobností na stanovištích, přičemž každé dítě dostane na závěr balíček. Balíčky zařídí organizátor Dětského dne.

 

Návrh usnesení č.3/22:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje výši příspěvku na Dětský den a to ve výši 5000,- Kč. Termín je stanoven na 2.6.2012 od 14:00 hodin.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 3/22 bylo jednohlasně schváleno.

 

Bod 4) -  Různé

 

·        Možnost pro občany probírky v lese Bučí. Záměr obce bude vyvěšen a zastupitelstvo se shodlo, že cena bude 75,- Kč za m3 dřeva a maximální množství 10 m3. Se zájemci bude sepsána smlouva a bude mu vytyčen úsek.

·        V návaznosti na dohodu z minulého zasedání, týkající se vyklizení starého obecního úřadu, starostka obce termín posunuje na polovinu května.

·        Na obec přišla nabídka od E-ON na změnu sazby za elektřinu.

·        Dotaz paní Ř. ml. – čí je kopička na návsi v Pořežánkách..

·        Prodebatování potřeb při udržování kapličky v Pořežánkách..

·        V souvislosti se zadáním návrhu znaku obce zpracovateli – zpracovatel oproti předchozím informacím požaduje vyšší finanční částku za vytvoření znaku obce plus související služby.

 

 

 

*          *          *

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:20 hodin.

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 30.04.2012

 

 

Zapisovatel: Jan Tůma

 

 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis