Zápis ze zasedání zastupitelstva 25.6.2012

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.24

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 25.6.2012, od 18:00 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomni byli 4 členové zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích). František Bában byl nepřítomen.

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/24:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 21.5.2012

2)      Rozpočtové opatření 1/2012

3)      Různé

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/24 bylo schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 21.5.2012

 

  1. Nebylo přijato usnesení, které by vyžadovalo kontrolu

 

Bod 2) – Rozpočtové opatření 1/2012

 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením 1/2012.

 

Návrh usnesení č.2/24:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje rozpočtové opatření 1/2012.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 2/24 bylo schváleno.

 

Bod 3) -  Různé

·        Zastupitelstvu obce byla předložena stížnost manželů Šafránkových  (viz příloha č.1) – obecní zastupitelstvo v této věci již podniklo kroky vedoucí k nápravě vzniklé situace

·        Paní Ř. vznesla námitku, že při určování prodejní ceny dřeva má být řečeno, zda je cena včetně dopravy, nebo bez dopravy ( při minulém zasedání byla schválena cena dřeva bez dopravy)

·        Paní Ř. vznesla výtku k možnému pronájmu prostor v bývalé škole, s tímto záměrem nesouhlasí – důvody vedoucí obecní zastupitelstvo k rozhodnutí o pronájmu byly občanům objasněny

·        Paní Ř. vznesla stížnost na četnost sečení obecní zeleně – důvody byly vysvětleny

·        Kolem cesty k Bučí jsou ohnuté nasázené stromky lip – v nejbližší době bude napraveno

·        Starostka obce upozorňuje, že 8.7.2012 se bude konat divadlo

 

 

*          *          *

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:30 hodin.

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 27.6.2012

 

 

Zapisovatel: Jan Tůma

 

 

Starostka:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis