Zápis ze zasedání zastupitelstva 26.1.2011

Obec Modrá Hůrka
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka
 
 
Zápis č.5
ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,
konaného ve dne 26.1.2011, od 19:00 hodin
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).
 
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.
Návrh usnesení č.1/5:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:
1)      Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 30.12.2010
2)      KKO
3)      Veřejné výběrové řízení – prodej pozemku
4)      Projekt Hüttnerová
5)      Projednání stížnosti
6)      Různé
 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 1/5 bylo jednohlasně schváleno.
Bod 1) – Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 30.12.2010
 
  1. Rozpočet, rozpočtový výhled a rozpočtové změny jsou v platnosti.
  2. Provozní řád je vytištěn a uložen k nahlédnutí na obci.
  3. Jednací řád je vytištěn se změnou čl.10, kdy se občané mohou vyjádřit půl hodiny před zasedáním zastupitelstva a to písemně. Je uložen k nahlédnutí na obci.
  4. Náprava chyb byla odeslána, poté došlo k opětovným výhradám z krajského úřadu. Proto byla náprava chyb přepracována podle výhrad krajského úřadu a poté byla znovu odeslána.
  5. Inventarizační komise pracuje, termín ukončení je 31.ledna 2011.
  6. Dořešení otázky svozu odpadů závisí na dodatku ke smlouvě, který má dodat p. K.
  7. Dotazy z minulého zasedání budou probrány v bodě různé.
 
Bod 2) – Krizová karta obce (KKO)
 
Předsedající navrhla do evakuační a povodňové komise tyto členy: Lenku Staňkovou, Jana Tůmu a Tomáše Hrdličku.
 
Návrh usnesení č. 2/5:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje členy evakuační a povodňové komise Lenku Staňkovou, Jana Tůmu a Tomáše Hrdličku.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 2/5 bylo jednohlasně schváleno.
 
Bod 3) - Veřejné výběrové řízení – prodej pozemku
Předsedající navrhla účastnit se veřejného výběrového řízení týkajícího se pozemku parc. č. KN 1002/7 o výměře 7181 m2 (jde o ideální polovinu tohoto pozemku), kde maximální částka nepřesáhne 100.000,- Kč.
 
Návrh usnesení č. 3/5:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje účast ve veřejném výběrovém řízení o koupi ideální poloviny pozemku parc. č. KN 1002/7 o výměře 7181 m2 , kde maximální částka nepřesáhne 100.000,-Kč.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 3/5 bylo jednohlasně schváleno.
 
Bod 4) –Projekt Hüttnerová
Předsedající předložila plánek pozemku, kdy obecní pozemek sousedí s plánovanou stavbou rodinného domku s příslušenstvím p.Š, bytem P. č.p. a navrhla s touto stavbou souhlasit.
 
Návrh usnesení č. 4/5:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka nemá výhrady proti plánované stavbě rodinného domku s příslušenstvím p.Václava Š., bytem P. č.p. .
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
4
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Václav Šťastný
 
Usnesení č. 4/5 bylo schváleno čtyřmi hlasy, p.Václav Šťastný se zdržel hlasování z důvodu střetu zájmů.
 
Bod č. 5) – Projednání stížnosti
Tato stížnost byla doručena elektronickou podatelnou na internetových stránkách a je připojena k zápisu ve formě přílohy – příloha č.1. Stížnost se týká volného pohybu psů na území obce. Předsedající upozornila na platnost obecní vyhlášky o volném pohybu psů a navrhla obeslat dotčené osoby dopisem s upozorněním na platnou vyhlášku.
 
Návrh usnesení č. 5/5:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje obeslat dotčené osoby dopisem, který je upozorní na obecně závaznou vyhlášku. Dopisy napíše předsedající.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 5/5 bylo jednohlasně schváleno.
 
 
Bod 6) – Různé
 
Žádost p.K. o odkup pozemku parc.č. 42/2 o výměře 62 m2 a odkup nebo pronájem pozemku parc.č. 932/1 o výměře 2292 m2 na kterém je umělá vodní plocha parc.č.931 o výměře 158 m2(příloha č.2).
K žádosti následovala obecná rozprava, kde se obecní zastupitelstvo většinově shodlo řešit žádost následujícím způsobem. Zastupitelstvo by bylo ochotno pozemek ve dvoře panu K. prodat a zahradu pronajmout, ale prozatím bude žádost přesunuta na další schůzi zastupitelstva z důvodu potřeby záležitost důkladněji projednat. Předsedající upozornila na předešlé usnesení prozatím neprodávat ani nepronajímat obecní majetek. Také se vstoupí do osobního jednání s p.K.
 
Odkup panelů – žádost p.Jana Šťovíčka
Žádost (příloha č.3) pana Jana Š. se týká odkupu 8 panelů ve vlastnictví obce složených u skládky v Bučí a to za cenu 400,- Kč/ks. Předsedající znovu připomněla předchozí usnesení prozatím obecní majetek neprodávat. Navrhla zatím nevyhovět této žádosti, zvážit zda-li obec sama tyto panely nebude potřebovat a pokud je nebude potřebovat, tak je nabídnout místním občanům přednostně.
 
Návrh usnesení č. 6/5:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje žádosti nevyhovět. Písemné vyrozumění zašle předsedající.
 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 6/5 bylo jednohlasně schváleno.
 
Likvidace buňky na skládce v Bučí
Proběhla inspekce v lese a kontrola odstranění buňky - při kontrole nebyly nalezeny nedostatky, IŽP zastoupená Ing.K. sepsala na místě šetření protokol.
 
Hasičský ples
Projednání příspěvku na hasičský ples. Po diskuzi byla domluvena výše příspěvku 3.000,- Kč. Hasiči zároveň dočistí les v Bučí kolem cesty.
 
Návrh usnesení č. 7/5:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje přispět z obecního rozpočtu na hasičský ples částkou 3.000,- Kč.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 7/5 bylo jednohlasně schváleno.
 
Odměna pí. Z. za výkon funkce knihovnice
P.František Bában předložil žádost o odměně p.Z. za výkon knihovnice (příloha č.4). Rozhodnutí o výši odměny bude učiněno na příštím zasedání, z důvodu upřesnění použitelných finančních prostředků.
 
Odsouhlasení smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pod názvem „Pořežánky, truhlárna –TS, VN, NN“.
Na základě smlouvy o smlouvě budoucí schválené minulým zastupitelstvem, předsedající navrhla odsouhlasit tuto smlouvu.
 
Návrh usnesení č. 8/5:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pod názvem „Pořežánky, truhlárna – TS, VN, NN“.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
4
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
František Bában
 
Usnesení č. 8/5 bylo schváleno čtyřmi hlasy, p.František Bában se zdržel z důvodu nedostatku informací.
 
Nabídka příspěvku na kancelářské potřeby
Projednání nabídky účastnit se akce sbírej-toner. V případě zájmu účastnit se tohoto projektu, bude při registraci poskytnut dárkový šek na kancelářské potřeby v hodnotě 250,- Kč. Výtěžek z renovace použitých tonerů jde na charitativní účely. Věc byla předána Janu Tůmovi, ten zjistí další podrobnosti o akci a poté bude konzultovat další kroky.
 
Májka - soutěž
Na internetové stránky obce přišla nabídka účastnit se soutěže o nejlepší májku od firmy Hamé. Jelikož obec není pořadatelem májky byla tato nabídka předána Tomášovi Hrdličkovi.
 
Prořezávka stromů v Pořežánkách
Předsedající informovala o šetření s p.Ing.P. s odboru životního prostředí na inkriminovaném místě. Bylo jím doporučeno oslovit odborné firmy, které posoudí stav a nabídnou možné řešení. Včetně finančních nabídek.
 
Příští zasedání
Příští zasedání se bude konat 23.února 2011.
 
Dotazy.
 p. Ř.
Možnost umoření úvěru z rozpočtu – v tuto chvíli není možné.
Stání vozidel na obecních pozemcích – nebude se zakazovat, ani zpoplatňovat.
Placení místních poplatků – na obecním úřadě v úředních hodinách, popřípadě převodem na účet.
Placení rekreačních poplatků – prozatím se neuvažuje.
 
 
 
*          *          *
 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:10 hodin.
 
Zápis vyhotoven dne: 03.02.2011
 
 
Zapisovatel: Jan Tůma
 
 
Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................
                                                                           podpis
 
Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................
                                                                           podpis
                                     Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................
                                                                           podpis