Zápis ze zasedání zastupitelstva 27.2.2012

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.20

ze zasedání Zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 27.2.2011, od 19:00 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomni byli 4 členové zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích).

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/20:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

 

1)      Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 30.1.2012

2)      Žádost na městský úřad o vedení územního plánu

3)      Zvolení oprávněné osoby k jednání o územním plánu

4)      Oranžový rok 2012

5)      Různé

 

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/20 bylo schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne 30.1.2012

 

Minulé zasedání nebylo přijato žádné usnesení, které by bylo nutné kontrolovat.

 

Bod 2) Žádost na městský úřad o vedení územního plánu

 

Návrh usnesení č. 2/20:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje podání žádosti na městský úřad o vedení územního plánu.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 2/20 bylo schváleno.

 

Bod 3) Zvolení oprávněné osoby k jednání o územním plánu

Místostarosta Václav Šťastný navrhl jako osobu oprávněnou v jednání o územním plánu Lenku Staňkovou.

 

Návrh usnesení č. 3/20:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka volí Lenku Staňkovou osobou oprávněnou k jednání o územním plánu.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 3/20 bylo schváleno.

 

Bod 4) Oranžový rok

Předsedající seznámila přítomné s programem Oranžového roku.

 

1)      Dětský den – Cesta kolem světa (květen/červen)– odpovědná osoba je Jan Tůma

2)      Divadlo (červenec) – odpovědná osoba je Lenka Staňková

3)      Posezení pod kaštany (srpen)– odpovědná osoba je Václav Šťastný

4)      Silvestr (prosinec) – odpovědná osoba je Tomáš Hrdlička

 

 

Program bude v takovéto podobě odeslán na sponzora Oranžového roku - ČEZ a.s.

Bod 5) Různé

 

1) Vyjádření obecního zastupitelstva ke stavbě na pozemku paní F. – obecní zastupitelstvo nemá námitek ke stavbě nádrže na plyn na pozemku paní F.

 

2) Pokácení, či nepokácení ořechu na návsi na Modré Hůrce – obecní zastupitelstvo se sejde v pátek v 17:00 u ořechu a rozhodne

 

3) Vrácení poplatku za stočné občanům, kteří nejsou napojeni na obecní kanalizaci – náprava bude sjednána obratem

 

4)Paní Ř. má dotaz, kdy dostane paní Ř. ml. známku na druhou popelnici – známka bude obecním úřadem vydána až v době zaplacení místního poplatku za svoz komunálního odpadu

 

5) Paní Ř. má dotaz, proč se v zimě neprohrnuje k panu K. – letos bylo prohrnování v jiném rozsahu než je v jiných letech, letos prohrnoval řidič méně znalý zdejších poměrů, náprava bude sjednána s panem D.

 

6) Paní Ř. dala návrh na jiný způsob přispívání obce na společenské akce pro veřejnost – návrh spočívá v tom, aby byla dána částka na osobu – Obecní úřad však volí na každou akci jiný způsob přispění v závislosti na druhu akce (např. nákup sladkostí, občerstvení…)

 

 

*          *          *

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:45 hodin.

 

Zápis vyhotoven dne: 05.03.2012

 

 

Zapisovatel: Jan Tůma

 

 

Starostka:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:                Tomáš Hrdlička   ..............……………. dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

            Václav Šťastný    …...........…………… dne ...........................................

                                                                            podpis