Zápis ze zasedání zastupitelstva 27.7.2012

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.25

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 27.7.2012, od 17:00 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 17:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomni byli 3 členové zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích). Jan Tůma omluven, František Bában byl nepřítomen.

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/25:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 25.6.2012

2)      Pamětní deska

3)      Různé

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

3

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/25 bylo schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 25.6.2012

 

  1. Bylo schváleno rozpočtové opatření 1/2012.

 

Bod 2) – Pamětní deska Eleonóře z Ehenbergu

 

Obecní zastupitelstvo bylo osloveno městským muzeem v Týně nad Vltavou, zda by obec nemohla této operní pěvkyni udělat pamětní desku na č.p.14. Slaví letos 100 let od úmrtí a 180 let narození.

 

Návrh usnesení č.2/25:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje výrobu pamětní desky operní pěvkyni Eleonóře z Ehenbergu, do konce srpna předložit konečnou verzi a to do maximální částky 10.000,-Kč z rozpočtu obce.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

3

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 2/25 bylo schváleno.

 

Bod 3) -  Různé

·        Kaplička v Pořežánkách zvoní nepravidelně, je podezření na vypínání, bude prozkoumáno a vnitřní dvířka v kapličce opatřit zámečkem – Tomáš Hrdlička.

·        U veřejného osvětlení bylo po bouřce poroucháno čidlo, nyní je vyměněno jen se musí doladit časové spínání. Svělto u p. N. bude opraveno až přijde světlo.

·        Bylo vyřešeno sekání trávy u rodiny Ř. v Pořežánkách, s p.S. vyřídí Václav Šťastný.

 

 

*          *          *

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17:30 hodin.

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 5.8.2012

 

 

Zapisovatel: Lenka Staňková

 

 

Starostka:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis