Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.3.2012

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.21

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 28.03.2012, od 19:00 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích).

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/21:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 27.2.2012

2)      Přezkoumání hospodaření za rok 2011

3)      Vypořádání Čevaku

4)      Různé

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/21 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 27.2.2012

 

  1. Podání žádosti o územní plán na městský úřad a zvolení oprávněné osoby

    Vše je podáno a smlouva je podepsána.
     
  2. Oranžový rok je v jednání

    Předběžně bude pravděpodobně vše oč jsme žádali schváleno, vyjma dětského dne.
     

Bod 2) – Přezkoumání hospodaření za rok 2011

 

Zpráva o výsledku závěrečného přezkumu byla zveřejněna jak na obecní vývěsce, tak na internetu.

 

Návrh usnesení č.2/21:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka přijímá závěrečný přezkum hospodaření za rok 2011 a to bez výhrad.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 2/21 bylo jednohlasně schváleno.

 

 Bod 3) -  Vypořádání Čevaku

 

Po vyúčtování služeb společností Čevak byla obci odpuštěna částka 763,-Kč.

 

Návrh usnesení č.3/21:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka přijímá vyúčtování společnosti Čevak a.s..

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 3/21 bylo jednohlasně schváleno.

 

Bod 4) -  Různé

 

·        Svoz bioodpadu – obci byla doručena nabídka firmy A.S.A. na svoz bioodpadu. Po veřejné debatě obec nabídku nevyužije, jelikož většina lidí kompostuje doma a pro odvoz odpadu z údržby veřejné zeleně je objem nádoby 240l příliš malý.

·        Žádost na spolek dobrovolných hasičů  o vyklizení hasičárny u bývalého obecního úřadu a přestěhování se na novou hasičárnu do konce dubna.

·        Nákup patníků k růžím do zahrádky vedle školy a nákup popelnice s popelníkem před obecní úřad. – zajistí Tomáš Hrdlička

·        Svoz velkoobjemového odpadu proběhne 26.5.

·        Projednání vytvoření znaku obce.

·        Nabídnutí nepotřebného vybavení bývalého obecního úřadu a knihovny občanům.

·        Oprava stříšky ohrady na odpad u hřbitova – zajistí Jan Tůma

·        Do příštího zasedání vytvořit náhled potřebných financí na dětský den – zajistí Jan Tůma

·        Projít cestu ke starému hřbitovu a zhodnotit co bude potřeba k oplocení stromků. – zajistí Jan Tůma

·        ČEZ požaduje přesné termíny akcí zařazených do Oranžového roku.
Divadelní odpoledne – 8.7.2012

      Posezení pod kaštany – 18.8.2012
      Silvestr – 29.12.2012

·        Obec požádala o odkupu či pronájem  pozemku pro dětské hřiště Biskupství Českobudějovické.

·        Sekání veřejné zeleně bude i letos zajišťovat p.S. a p.Z.

 

 

*          *          *

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:00 hodin.

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 6.04.2012

 

 

Zapisovatel: Jan Tůma

 

 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis