Zápis ze zasedání zastupitelstva 28.listopadu 2011

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.17

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 28.11.2011, od 17:00 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích).

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/17:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 31.10.2011

2)      Náprava dílčího přezkoumání hospodaření roku 2011

3)      Návrh rozpočtu 2012

4)      Různé

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/17 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 31.10.2011

 

1)      Cena vodného – usnesení přijato

2)      Rozpočtové změny 2/2011

 

Obě usnesení přijata a vše bez problémů.

 

 

 

Bod 2) – Náprava dílčího přezkoumání hospodaření roku 2011

 

Předsedající seznámila přítomné o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření roku 2011. Tímto jsou zastupitelé seznámeni s chybami, které v hospodaření byly shledány a náprava je provedena následujícími usneseními.

 

1. „Při schvalování rozpočtu nebylo uvedeno, zda je rozpočet schválen jako vyrovnaný, přebytkový nebo schodkový.“

 

Návrh usnesení č.2/17:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje rozpočet jako schodkový.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 2/17 bylo jednohlasně schváleno.

 

 2. „Zastupitelstvo obce nestanovilo den, od kterého se neuvolněnému členovi zastupitelstva poskytuje odměna.“

 

Návrh usnesení č.3/17:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje odměny neuvolněnému členovi zastupitelstva a to od 13.11.2010.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 3/17 bylo jednohlasně schváleno.

 

3. „Měsíční odměna členovi zastupitelstva nebyla stanovena v souladu se zákonem.“ P.Františku Bábanovi byla neoprávněně vyplácena odměna, protože odmítl i členství ve výboru, z tohoto důvodu mu může být vyplácena maximálně základní částka. Náprava bude sjednána následujícím způsobem: Františkovi Bábanovi nebude prozatím vyplácena odměna stanovená pro člena obecního zastupitelstva až do doby, kdy bude přeplatek vynulován. Také se upraví ostatní odměny zastupitelstva obce. A to následujícím způsobem: starosta 5250,-Kč; místostarosta 2850,-Kč; předseda finančního výboru- 1007,-Kč; předseda kontrolního výboru-1007,-Kč;člen zastupitelstva obce- 437,-Kč. Toto platí od 1.11.2011.

 

Návrh usnesení č.4/17:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje, že p.Františku Bábanovi, z důvodu přeplacení odměny, nebude žádná odměna placena a to do vyrovnání tohoto přeplatku. Také zastupitelstvo schvaluje od 1.11.2011 odměny takto: starosta ; místostarosta ; předseda finančního výboru 1007,-Kč; předseda kontrolního výboru 1007,-Kč a člen zastupitelstva 437,-Kč.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 4/17 bylo jednohlasně schváleno.

 

4. Obec chybně účtovala pořízení pozemku parc.č. 1002/7, protože neúčtovala náklady spojené s pořízením pozemku, kolek 500,-Kč, na účet 042.

 

Návrh usnesení č.5/17:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje, že účetní chyba bude napravena.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 5/17 bylo jednohlasně schváleno.

 

 

5. „Projednání závěrečného účtu nebylo uzavřeno vyjádření v souladu se zákonem.“

Ve vyjádření nebylo uvedeno, že zastupitelstvo obce projednalo a schválilo 29.6. závěrečný účet za rok 2010 s tím, že souhlasí bez výhrad.

 

Návrh usnesení č.6/17:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka doplňuje usnesení 2/12 z 29.6.2010 o větu. Zastupitelstvo obce přijímá závěrečný účet za rok 2010 a to bez výhrad.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 6/17 bylo jednohlasně schváleno.

6. Při tvorbě rozpočtového výhledu na 4 roky nebylo správně uvedeno, že úvěr obce bude splacen v roce 2013.

 

Návrh usnesení č.7/17:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje, že úvěr bude splacen nejpozději v roce 2013.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 7/17 bylo jednohlasně schváleno.

 

Bod 3) -  Návrh rozpočtu na rok 2012

 

Přítomní byli seznámeni předsedou finančního výboru s návrhem finančního rozpočtu na rok 2012 (viz příloha č.1). Návrh bude vyvěšen na úřední desce i v elektronické podobě.

 

Bod 4) -  Různé

 

-         Mikuláš: Mikuláš bude chodit v neděli 4.12.2011. Cena balíčku je 200 Kč + nějaké drobnosti do kapsy. Balíček bude jen pro místní děti.

-         A.S.A : A.S.A. nebude přes zimu sbírat pytle u domů ale pouze z kontejneřišti. Dále je vznesena stížnost na kontejneřiště na Modré Hůrce, kde je posazeno příliš vysoko a pracovníci nemohou s kontejnerem přejet. Náprava: kóje bude posazena na zem.

-         Klička na hřbitově opravena.

-         Oslovení dlužníků za místní poplatky za rok 2011 o zaplacení.

-         Silvestr: předběžně 30.12.2010 ve škole, schůze se bude konat dřív.

-         Vánoční stromek v nebližší možné době bude ozdoben a rozsvícen, na starost má Tomáš Hrdlička.

-         Stížnost na Holanďany v Pořežánkách – obec nemá pravomoc zasahovat do věcí veřejného pořádku – vše musí být řešeno přes Policii ČR

-         Stížnost na zvonění, či nezvonění kapličky v Pořežánkách – náprava bude provedena zapečetěním ovládání zvonění.

-         Nebylo vyřešeno vlastnictví panelů u požární nádrže v Pořežánkách. ZD ani obec nemá důkazy, že jsou jejich majetkem. Proto se starostka rozhodla, že ZD vrátí panely k požární nádrži a vezme si panely u skládky v Bůčí. Toto bylo učiněno.

-         Stížnost proč si starosta místních hasičů nepožádá o dar Nadace ČEZ. Tato otázka musí být mířena na starostu místních hasičů. Obec pokračuje v tom, aby místní SDH přestěhovalo do hospodářské budovy u školy. Z POV byla poskytnuta dotace na střechu a z Nadace ČEZ se požádalo na vybavení místnosti pro hasiče.

 

 

 

 

*          *          *

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:00 hodin.

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 4.12.2011

 

 

Zapisovatel: Jan Tůma

 

 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis