Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 13.12.2010

Obec Modrá Hůrka
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka
 
 
Zápis č.3
ze zasedání Zastupitelstva obce Modrá Hůrka,
konaného ve dne 13.12.2010, od 19:00 hodin
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).
 
Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).
Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu byly vzneseny pozměňující návrhy: předsedající Lenka Staňková navrhla vypustit z programu bod č. 4. – Rozpočtové změny a na druhé straně doplnit na program schůze body: 4) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; 6) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku ze psů; 7) Projednání žádosti o umístění elektrického zařízení; 8) Výběr dodavatele vitrín úředních desek; 9) Pronájem obecního hřiště.
Návrh usnesení č.1/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje pozměňující návrhy: vypustit z programu bod č. 4. Rozpočtové změny a na druhé straně doplnit na program schůze body: 4) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů; 6) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku ze psů; 7) Projednání žádosti o umístění elektrického zařízení; 8) Výběr dodavatele vitrín úředních desek; 9) Pronájem obecního hřiště.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 1/3 bylo schváleno.
Návrh usnesení č.2/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:
 
1)      Návrh rozpočtu na rok 2011
2)      Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011-2014
3)      Kontrola usnesení ze schůze zastupitelstva konaného 23.11.2010
4)      Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
5)      Odpadové hospodářství obce
6)      Návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2010 o místním poplatků ze psů
7)      Projednání žádosti o umístění elektrického zařízení
8)      Výběr dodavatele vitrín úředních desek
9)      Pronájem obecního hřiště
10) Různé
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 2/3 bylo schváleno.
Bod 1) – Návrh rozpočtu na rok 2011
 
Předseda finančního výboru Tomáš Hrdlička předložil návrh rozpočtu obce na rok 2011. Návrh rozpočtu je k zápisu připojen ve formě přílohy – viz příloha č.1.
 
Návrh usnesení č.3/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011..
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 3/3 bylo schváleno.
 
Bod 2) – Návrh rozpočtového výhledu na rok 2011-2014
 
Předseda finančního výboru Tomáš Hrdlička předložil rozpočtový výhled na rok 2011-2014. Návrh rozpočtového výhledu je k zápisu připojen ve formě přílohy – viz příloha č.2.
 
Návrh usnesení č. 4/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje návrh rozpočtového výhledu na rok 2011-2014 .
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 4/3 bylo schváleno.
 
Bod 3) - Kontrola usnesení ze schůze zastupitelstva konaného        23.11.2010
Plnění usnesení ze schůze zastupitelstva z 23.11.2010:
1. Finanční a kontrolní výbor jsou funkční.
2. Chod obecní knihovny je doposud bezproblémový.
3. Úřední hodiny Obecního úřadu jsou dodržovány.
4. Schránka na podněty občanů je zřízena.
5. Internetové stránky obce jsou průběžně aktualizovány.
6.Smlouva s firmou ČEVAK byla podepsána, splatnost nájmu ve výši 2000,- Kč je určena k 30.6.2011.
7.Na žádost o pronájem bývalého obecního úřadu obec odpověděla.
8.Na otázku řešení odpadového hospodářství obce bude navázáno na tomto zasedání obce.
9.Mikulášská besídka proběhla bez podstatnějších obtíží, avšak k programu byl vznesen návrh, a to, aby program byl koncipován jak pro děti, tak i pro dospělé.
 
 
Bod 4) - Návrh obecně závazné vyhlášky č.1/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
Předsedající seznámila přítomné s návrhem výše zmiňované obecně závazné vyhlášky. Návrh obecně závazné vyhlášky je připojen k zápisu ve formě přílohy – viz příloha č.3.
 
 
Návrh usnesení č. 5/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2010
o místním poplatku za provoz sytému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů .
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 5/3 bylo schváleno.
 
Bod č. 5) – Odpadové hospodářství
 
Předsedající seznámila přítomné s cenovými nabídkami firem A.S.A. a Rumpold s r.o. za svoz komunálního odpadu. Cenové nabídky jsou připojeny k zápisu ve formě přílohy – viz příloha č.4. Zároveň byl vznesen návrh zhotovit tiskopis pro nahlášení počtu svážených popelnic občany. Tento tiskopis vyhotoví Tomáš Hrdlička a bude vyvěšen na nástěnce v obchodě u Hrdličků.
 
Návrh usnesení č. 6/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje záměr vyhotovit tiskopis pro nahlášení počtu svážených popelnic občany. Tento tiskopis vyhotoví Tomáš Hrdlička a bude vyvěšen na nástěnce v obchodě paní Hrdličkové.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 6/3 bylo schváleno.
 
Předsedající navrhla, aby občané dlužící obci poplatky za svoz komunálního odpadu bezpodmínečně do 20.12.2010 přistoupili k jednání s obcí, přičemž ještě budou předem kontaktováni starostkou obce.
 
 
Návrh usnesení č. 7/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje nejzažší termín 20.12.2010, aby do tohoto termínu občané dlužící obci poplatky za svoz komunálního odpadu přistoupili k jednání s obcí, přičemž ještě budou předem kontaktováni starostkou obce.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 7/3 bylo schváleno.
 
Bod 6) – Návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2010 o místním poplatku ze psů
 
Předsedající obeznámila přítomné s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku ze psů. Návrh obecně závazné vyhlášky je připojen k zápisu ve formě přílohy – viz příloha č.5
 
 
Návrh usnesení č. 8/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č.2/2010 o místním poplatku ze psů.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 8/3 bylo schváleno.
 
Bod 7) – Projednání žádosti o umístění elektrického zařízení.
 
Žádost se týká elektrické přípojky pro dům č.p. 16 – Pořežánky a uložení věcného břemena na obecní pozemek. Pro přezkoumání této žádosti byl navržen Jan Tůma a Václav Šťastný. Mezní termín pro odevzdání je určen na 30.12.2010.
 
Návrh usnesení č. 9/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka určuje Jana Tůmu a Václava Šťastného pro přezkoumání žádosti o umístění elektrického zařízení, přičemž mezní termín odevzdání je 30.12.2010.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 9/3 bylo schváleno.
 
Bod 8) – Výběr dodavatele vitrín úředních desek
 
Po předložení několika nabídek od různých firem se zastupitelstvo přiklonilo poptat firmu Richmont.
 
Návrh usnesení č. 10/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka souhlasí s nabídkou firmy Richmont a pověřuje Tomáše Hrdličku v dalším jednání ve věci nákupu vitrín úředních desek.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 10/3 bylo schváleno.
 
 
Bod 9) Pronájem obecního hřiště
 
Předsedající navrhla oslovit paní Boučkovou ve věci pronájmu pozemku pro obecní hřiště.
 
Návrh usnesení č. 11/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka souhlasí s návrhem začít jednání s paní Boučkovou ve věci pronájmu pozemku pro obecní hřiště.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 11/3 bylo schváleno.
 
Bod 10) Různé
 
1. Balíčky pro občany slavící jubilea
Po obecné diskusi byla dohodnuta hodnota balíčků a to ve výši:
Od narození do 55-ti let, a to po pěti letech 250,-Kč
Dále v
60-ti letech 300,-Kč
65-ti letech 350,-Kč
70-ti letech 400,-Kč
80-ti letech 500,-Kč
poté každý rok 500,-Kč
ve 100 letech 1000,-Kč
 
 
Návrh usnesení č. 12/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka určuje hodnotu balíčků pro občany slavící jubilea v následujících hodnotách:
Od narození do 55-ti let, a to po pěti letech 250,-Kč
Dále v
60-ti letech 300,-Kč
65-ti letech 350,-Kč
70-ti letech 400,-Kč
75-ti letech 450,-Kč
80-ti letech 500,-Kč
poté každý rok 500,-Kč
ve 100 letech 1000,-Kč.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 12/3 bylo schváleno.
 
 
2. Poslední zasedání obecního zastupitelstva a vánoční večírek
Byl navrhnut finanční limit pro poslední zasedání obecního zastupitelstva a na vánoční večírek 8000,-Kč.
 
Návrh usnesení č. 13/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje limit pro poslední zasedání obecního zastupitelstva a na vánoční večírek 8000,-Kč .
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 13/3 bylo schváleno.
 
 3. Nákup světel na vánoční stromek
Tomáš Hrdlička bude pověřen nákupem světel na vánoční stromek
 
Návrh usnesení č. 14/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka pověřuje Tomáše Hrdličku nákupem světel na vánoční stromek.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
Usnesení č. 14/3 bylo schváleno.
 
4. Do 15.2.2011 jsou občané povinni nahlásit pokladníkovi počet psů v domácnosti.
5. Do konce roku 2010 je nutné odstranit buňku ze skládky z Bučí – toto si bere na starost František Bában.
6. Bylo rozhodnuto o ponechání veřejné telefonní stanice v Pořežánkách u paní Ř.
7. Projednání zákazu kouření v prostorách bývalé školy.
Byl vznesen návrh pro zákaz kouření, a to bez vyjímky, v celých prostorách bývalé školy.
 
Návrh usnesení č. 15/3:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka zakazuje kouření, a to bez vyjímky, v celých prostorách bývalé školy.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
4
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Jan Tůma
 
Usnesení č. 15/3 bylo schváleno.
 
 
*          *            *
 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:50 hodin.
 
Zápis vyhotoven dne: 22.12.2010
 
 
Zapisovatel: Jan Tůma
 
 
Starosta:                    Mgr.Lenka Staňková   ........…………… dne ...........................................
                                               
 
Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička       ............…………… dne ...........................................
                                               
          Václav Šťastný         ...........…………… dne ...........................................