Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.3.2011

Obec Modrá Hůrka
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka
 
 
Zápis č.9

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 14.3.2011, od 19:00 hodin

 
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/9:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 23.2.2011

2)      Věcné břemeno „Pořežánky – kabel NN“

3)      Finanční výbor

4)      Hasiči

5)      Sčítání lidu, domů a bytů (knihovna – internet)

6)      Kácení stromů

7)      Různé

 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 1/9 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 23.2.2011
 

Jmenování člena rady obcí pro udržitelný rozvoj – odesláno do Týna nad Vltavou

Oranžový rok taktéž odeslán.
Přeložka Pořežánky – odesláno.
 
 
 
 
Bod 2) – Věcné břemeno „Pořežánky – kabel NN“
 

Předsedající předložila obecnímu zastupitelstvu smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parc.č. st.87, 1656/1 v k.ú. Modrá Hůrka pod názvem „Pořežánky – kabel NN“.

 
Návrh usnesení č. 2/9:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka souhlasí se smlouvou o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku parc.č. st.87, 1656/1 v k.ú. Modrá Hůrka pod názvem „Pořežánky –kabel NN“.

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 2/9 bylo jednohlasně schváleno.

 
Bod 3) - Finanční výbor

V návaznosti na rezignaci paní Malechové na funkci člena finančního výboru je navrhnuta paní D. R.pro výkon výše uvedené funkce.

 
Návrh usnesení č. 3/9:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka jmenuje do funkce člena finančního paní D. R.

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 3/9 bylo jednohlasně schváleno.

 
Bod 4) – Hasiči
 

Školení strojníků sboru dobrovolných hasičů bude probíhat 8. a 9.4.2011, za naši obec bude vyslán S. P.

 
Návrh usnesení č. 4/9:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka souhlasí s přihlášením strojníka S. P. na školení sboru dobrovolných hasičů konaného ve dnech 8. a 9.4.2011.

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 4/9 bylo jednohlasně schváleno.

 
Bod 5) – Sčítání lidu, domů a bytů (knihovna – internet)
 

Obec je povinna spolupracovat při sčítání lidu domu a bytů a umožnit občanům přístup na internet. Tudíž obec rozšiřuje provozní dobu knihovny v období od 26.3. do 14.4.2011, a to o pondělí a středu od 17:00 do 18:00.

 
Návrh usnesení č. 5/9:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka rozšiřuje provozní dobu knihovny v období mezi 26.3. a 14.4.2011na pondělí, středu, pátek od 17:00 do 18:00 hodin.

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 5/9 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 6) – Kácení stromů
 

Vybrané stromy v obcích Pořežánky a Modrá Hůrka jsou v nevyhovujícím stavu a je nutné jejich pokácení. Dřevo se nabídne občanům, kteří se mohou přihlásit starostce obce.

 
Návrh usnesení č. 6/9:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka souhlasí s pokácením vybraných stromů v obci Pořežánky a Modrá Hůrka a s následným odprodejem pokácených stromů občanům v ceně 200 – 500,- Kč/m3 dle kvality dřeva.

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 6/9 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 7) – Různé
 
-Dořešení dotazu paní F. (viz příloha č. 1).

-         narovnání vyvrácených stromků Na Bábě – zajistí Jan Tůma

-         čerpání vody z obecní studny – voda se v letních měsících použije k zavlažování veřejné zeleně

-         sekání pozemků jiných než obecních – obec nemůže zajišťovat údržbu pozemků, které nejsou ve vlastnictví obce

-         výsadba stromů na pozemky, které nejsou ve vlastnictví obce – obec nemá právo rozhodovat o pozemcích jiných vlastníků

-          

-2.4. svoz velkoobjemového odpadu – při odvozu bude na Modré Hůrce přítomen František Bában (10:25) a v Pořežánkách Václav Šťastný nebo Jan Tůma (10:00)

 

-Odprodej kontejneru na komunální odpad – záměr bude vyvěšen na úřední desku obce.

 

-Žádost p. P. o odprodej 3 suchých stromů v lese Bučí – žádosti se vyhovuje.

 

-Splacení poplatků daných obecně závaznými vyhláškami pro tento rok – obec Modrá Hůrka vyzývá občany, kteří nemají doposud zaplaceny poplatky, aby učinili domluvu nejpozději do konce března se starostkou obce, jak tyto poplatky uhradí.

 

-Předsedající přednesla návrh na vypracování nového územního plánu obce.

 
Návrh usnesení č. 7/9:
 

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje vypracování nového územního plánu

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 7/9 bylo jednohlasně schváleno.

.
 
 
 
 
*          *          *
 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20:20 hodin.
 
Zápis vyhotoven dne: 21.03.2011
 
 
Zapisovatel: Jan Tůma
 
 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis
 
 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                          podpis
 
 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis