Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 23.2.2011

Obec Modrá Hůrka
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka
 
 
Zápis č.7

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 23.2.2011, od 19:00 hodin

 
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/7:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 26.1.2010

2)      Rada obcí pro udržitelný rozvoj území

3)      Provoz knihovny

4)      Oranžový rok

5)      Dodatek k účetní směrnici

6)      Finanční výbor

7)      Vyjádření paní Pourové k problému volného pobíhání psů

8)      Přeložka Hüttnerová– Pořežánky

9)      Školení velitelů a strojníků dobrovolných hasičů

10) Žádost paní Fürbacherové

11) Koncepce nakládání s obecním majetkem (bývalá škola, starý obecní úřad, pozemky atd.)

12) Schválení koupě pozemku 1002/7

13) Případný prodej pozemku 42/2 panu Kudláčkovi

14) Pronájem starého obecního úřadu

15) Pronájem bývalé školy

16) Různé
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 1/7 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 26.1.2011
 
 1. Krizová karta obce je odeslána p. Ing. Pavlíčkovi.
 2. Žádost p. Š. na odkup panelů je vyřešena.
 3. Hasičský ples je uhrazen.
 4. Ostatní usnesení boudou postupně probrány v programu.
 
Bod 2) – Rada obcí pro udržitelný rozvoj
 

Město Týn nad Vltavou vyzvalo obecní zastupitelstvo, aby jmenovalo jednoho zástupce do rady obcí pro udržitelný rozvoj. František Bában navrhl Tomáše Hrdličku.

 
Návrh usnesení č. 2/7:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka v souladu s §9 zákona č. 183/2006 sb. o územním plánování a stavebním řádu schvaluje zřízení rady obcí pro udržitelný rozvoj území jako orgánu obce s rozšířenou působností a zároveň jmenuje jako jejího člena pana Tomáše Hrdličku.

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 2/7 bylo jednohlasně schváleno.

 
Bod 3) - Provoz knihovny

Při minulém zasedání byl podán návrh panem Františkem Bábanem, aby knihovnice byla ohodnocena honorářem. Na žádost paní Z. bude tento bod přesunut na další zasedání. Dále byly v minulosti vznášeny dotazy od občanů, zda by bylo možné darovat do obecní knihovny nějaké knihy. Tento dotaz byl postoupen dále vědecké knihovně do Českých Budějovic. Bylo doporučeno výtisky nepřijímat.

 
Návrh usnesení č. 3/7:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka se rozhodlo knižní dary do obecní knihovny nepřijímat.

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 3/7 bylo jednohlasně schváleno.

 
Bod 4) –Oranžový rok

Navržené akce hrazené z oranžového roku.

 1. Dětský den – bude pořádán v červnu (4.června)
 2. Divadelní podvečer (23.července)
 3. Posezení pod kaštany (13.srpna)
 4. Sportovní den - 1. týden v srpnu
 
 
Návrh usnesení č. 4/7:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka navrhlo na Oranžový rok

 1. Dětský den – bude pořádán  4.června
 2. Divadelní podvečer  23.července
 3. Posezení pod kaštany 13.srpna
 4. Sportovní den - 1. týden v srpnu
 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 4/7 bylo jednohlasně schváleno.

 
Bod č. 5) – Schválení dodatku účetní směrnice
Dodatek se týká změny číselných řad, které jsou přílohou č.1.
 
Návrh usnesení č. 5/7:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje dodatek účetní směrnice (příloha č.1).

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 5/7 bylo jednohlasně schváleno.

 
Bod č. 6) – Finanční výbor

Starostka obce obdržela rezignaci paní M. na funkci člena finančního výboru. Rozhodnutí o jmenování nového člena se přesouvá na příští zasedání.

 
Bod č. 7) – Vyjádření paní Pourové k problému volného pobíhání psů

Paní Pourová požádala starostku obce o možnost vyjádřit se k problému volného pobíhání psů.

 
Bod č. 8) – Schválení přeložky – Hüttnerová  Pořežánky

Po jednání s firmou SETERM bylo dosaženo dohody ve výši částky za uložení věcného břemene, a to 3000,- Kč. Podmínkou je silnici v žádném případě nepřekopávat, toto vyjádření bude spolu s návrhem smlouvy odesláno firmě Seterm.

 
 
Návrh usnesení č. 6/7:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schválilo za věcné břemeno přeložky ke stavbě č.p. 16 - Pořežánky 3000,- Kč.

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 6/7 bylo jednohlasně schváleno.

 
Bod č. 9) – Školení velitelů a strojníků dobrovolných hasičů

Školení velitelů proběhlo. Na příštím zasedání se rozhodne o vyslání strojníka dobrovolných hasičů na školení.

 
Bod č. 10) – Žádost paní Fürbacherové

Paní Fürbacherová zaslala na obecní úřad e-mail s dotazy (viz příloha č.2).

Odpověď: Obec nemůže rozhodovat o přesazení stromků na cizí (ne obecní) pozemek.

 
 
Bod č. 11) –Koncepce nakládání s obecním majetkem

Po rekapitulaci aktuální situace s nemovitým majetkem a zhodnocení je následující: podle POV v jehož rámci se budova bývalé školy opravovala má být k dnešnímu dni zcela hotova. Doposud se z POV investovalo zhruba 3,1mil. korun z čehož se obec podílela zhruba 50%. Z účetnictví plyne, že největšími dodavateli byla firma Norema (cca3 mil.) a firma František Říha (cca 700tisíc). Je jasné, že obec investovala ještě zhruba 1mil. korun z jiných zdrojů např.Nadace ČEZ. Když se podíváme pozorně, zjistíme, že k dokončení budovy ještě něco chybí a některé práce jsou udělány zřejmě nekvalitně nebo z nevhodného materiálu (plíseň v hospodě a sklepě, nedokončená horní místnost ...). Topení podle propočtu tepelné ztrátovosti je nedostačující a provoz budovy neúměrně prodražuje. Jen za loňský rok, kdy budova ještě 100% nefungovala, se zaplatilo 40tisíc za el. energii, což je pro obec dlouhodobě neúnosné. Při větším využití budovy bude částka vyšší a k tomu ještě peníze na údržbu, opravu a dodělání. Tyto peníze budou čerpány jen z peněz obce, protože podle POV je budova dodělána. Obec toto ale ze svého rozpočtu neutáhne. Proto bychom se měli snažit budovu pronajmout.

   Druhá budova, budova stodoly je v horším stavu. Je plánováno přebudovat tuto budovu pro potřebu místních hasičů. Je zažádáno na kraj o dotaci, také na nadaci ČEZ.

   Další budovou je starý obecní úřad. Záměr minulého zastupitelstva byl , budovu prodat. My si to nemyslíme, bylo by to nekoncepční a nevýhodné a chtěli bychom budovu za pomoci darů, dotací a obecních peněz.

   Obec vlastní ještě kapličku v Pořežánkách, ale ta nebyla k dnešnímu dni ještě předána bývalou paní starostkou. Takže nemůžeme posoudit ani stav pro případné opravy.

   Pozemky – komerčně využitelných má obec žalostně málo a tak bychom se pokusili spíše kupovat než prodávat a pokud prodávat, tak zcela vyjímečně a za vysokou cenu.

Nakládání s lesy probereme na některé další schůzi
 
Návrh usnesení č. 7/7:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schváluje koncepci nakládání s obecním majetkem ve znění: Obec se pokusí pronajmout bývalou školu, zrekonstruovat bývalou stodolu na hasičskou zbrojnici, pro prospěch obce opravit a využít bývalý obecní úřad, pokusit se výhodně skupovat strategické pozemky a obecní pozemky prodávat zcela výjimečně a za vysokou cenu.

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 7/7 bylo jednohlasně schváleno.

 
 
Bod č. 12) – Schválení koupě pozemku 1002/7

V tajném výběrovém řízení obec vyhrála v koupi pozemku parc.č. KN 1002/7 výměra 7181m2 za 22000,-Kč.

 
 
Návrh usnesení č. 8/7:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schválilo koupi ideální poloviny pozemku parc.č KN 1002/7 výměra 7181m2 za 22000,- Kč.

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 8/7 bylo jednohlasně schváleno.

 

Zároveň je nutné rozhodnout o rozpočtové změně – výdaje na nákup pozemku, a to navýšení §6171 položka 6130 o částku 22000,- Kč a současně se navýší finanční položka 8115 o 22000,-Kč.

 
Návrh usnesení č. 9/7:
 

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schválilo rozpočtovou změnu - výdaje na nákup pozemku, a to navýšení §6171 položka 6130 o částku 22000,- Kč a současně se navýší finanční položka 8115 o 22000,-Kč .

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 9/7 bylo jednohlasně schváleno.

 
 
Bod č. 13) – Prodej pozemku 42/2

Pan K. zažádal o odprodej pozemku parc.č. 42/2 o výměře 62m2. Tento pozemek bude podle zákona vyvěšen na úřední desce k nabídce i možným dalším zájemcům a poté bude odprodán. Dále obecní zastupitelstvo odloží pronájem (odprodej) pozemku parc.č. 932/1 o výměře 2292 m2 a vodní plochy č. 931 a výměře 158 m2.

 
 
Návrh usnesení č. 9/7:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje případný prodej pozemku parc.č. 42/2 o výměře 62 m2.

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
 

Usnesení č. 10/7 bylo jednohlasně schváleno.

 
 
Bod č. 14) – Pronájem starého obecního úřadu

Jednání s p.H. ve věci pronájmu bývalého obecního úřadu zkrachovala. Obecní zastupitelstvo ukončuje jednání s výše jmenovaným.

 
Bod č. 15) – Pronájem bývalé školy

V minulých dnech obec dostala nabídku od občanského sdružení Rybka. Na zasedání jej zastupuje paní D., p. D. a p. P. Občanské sdružení Rybka provozuje azylový dům v Husinci. V budově bývalé školy by chtělo sdružení vybudovat krizové centrum pro vltavotýnsko pro matky s dětmi (z domácího násilí), studenty a občany bez přístřeší. Paní D. na zasedání tento záměr představila přítomným občanům. Následovaly dotazy občanů k občanskému sdružení.

 
                                                                                                                                        

Návrh usnesení č. 10/7:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka pověřuje Lenku Staňkovou, jako starostku obce, aby vstoupila do osobního jednání o nájmu bývalé školy s občanským sdružením Rybka a připravila na příští zasedání konaného dne 4.3.2011 ke schválení případný návrh nájemní smlouvy.

 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 
 

Usnesení č. 10/7 bylo jednohlasně schváleno.

 

Obec obdržela ještě jednu nabídku o pronájem bývalé školy – viz příloha č.3. K této nabídce nebyly uvedeny žádné podrobnosti (záměr, výše nájmu apod.), proto v odpovědi obecní zastupitelstvo žádá tyto podrobnosti od adresáta doplnit.

Bod 16) – Různé
 
Svoz odpadu

1.3.2011 bude první svoz odpadu. Harmonogram svozu odpadu bude každému občanu doručen.

 
Vybírání obecních poplatků

Občané, kteří nemohou zaplatit obecní poplatky, doručí písemně na obecní úřad dopis s důvody insolventnosti a obec s dotyčným naváže osobní jednání o řešení vzniklé situace.

 
Sčítání lidu

Ve dnech od 26.3.2011 do 14.4.2011 bude probíhat sčítání lidu. V této době bude nutné zajistit provoz obecní knihovny.

 
 
 
*          *          *
 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 20:50 hodin.
 
Zápis vyhotoven dne: 03.03.2011
 
 
Zapisovatel: Jan Tůma
 
 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis
 
 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis
 
 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis