Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 4.3.2011

Obec Modrá Hůrka
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka
 
 
Zápis č.8

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 4.3.2011, od 19:00 hodin

 
Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/8:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Pronájem bývalé školy

2)      Dopis p. H.

3)      Vyjádření paní S. k volnému pobíhání psů

 
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
5
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 1/8 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Pronájem bývalé školy
 

Na začátku projednávání tohoto bodu, byla doručena zastupitelstvu obce petice(viz příloha č.1), týkající se pronájmu bývalé školy. Petice byla přijata starostkou obce. Každý zastupitel se před přítomnými k petici vyjádřil.

Dále byla projednáván možný návrh smlouvy o pronájmu bývalé školy.

 
Návrh usnesení č. 2/8:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka souhlasí s možným návrhem smlouvy o pronájmu bývalé školy.
 
Výsledek hlasování:  
PRO:
4
PROTI:
František Bában
ZDRŽELI SE:
Nikdo
 

Usnesení č. 2/8 bylo schváleno.

 
Bod 2) - Dopis p. H.

Předsedající byl doručen dopis od pana H., v němž bylo požádáno, aby byl tento dopis předsedající přečten na zasedání obecního zastupitelstva (viz.příloha č.2).

 
Bod 3) –Vyjádření paní S. k volnému pobíhání psů

Obdobně jako minulé zasedání byl dán prostor i paní S. vyjádřit se k problému volně pobíhajících psů v obci Pořežánky. Paní S. poukazuje na fakt, že i přes veškeré urgence obce majitelům psů, se na věci příliš nezměnilo. Psi pobíhají po obci dál, přičemž ohrožují kolemjdoucí, a předesílá, že bude-li situace dál neměnná, bude nucena požádat o spolupráci Policii ČR.

 
 
 
*          *          *
 
Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:20 hodin.
 
Zápis vyhotoven dne: 08.03.2011
 
 
Zapisovatel: Jan Tůma
 
 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis
 
 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis
 
 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis