Zápis ZO ze dne 27.dubna 2011

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.10

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 27.4.2011, od 19:30 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 19:30 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích).

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/10:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 14.3.2011

2)      Rezignace a nová volba místostarosty a případné změny ve výborech

3)      Podpisové vzory

4)      Dětský den 4.6.2011

5)      Otevřený dopis paní Marii Říhové

6)      Kaplička - Pořežánky

7)      Různé

 

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/10 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 14.3.2011

 

1)      Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pod názvem „Pořežánky – kabel NN“ byla odeslána.

2)      Stanislav Pisinger byl na školení strojníků sboru dobrovolných hasičů, přičemž obdržel osvědčení o absolvování.

3)      Stromy v Pořežánkách byly pokáceny. U lípy bylo rozhodnutí podloženo posudkem odborné firmy, která práce prováděla. Nejdříve byl proveden zdravotní řez, ale po prozkoumání pukliny v kmeni stromu bylo zřejmé, že při větším poryvu větru by hlavní větve nápor nevydržely a zasáhly by celý dům rodiny Stejkozů. Toto rozhodnutí je podloženo posudkem pana Ing. Palmy. Dřevo bylo prodáno dle kvality za cenu 200 – 500,- Kč.

4)      Při sčítání lidu, domů a bytů byla dodržena rozšířená provozní doba knihovny.

5)      Stromky Na Bábě byly přesazeny na správné místo, tedy na obecní pozemek.

6)      Velkoobjemový odpad, byl svezen, počty a druh odpadu předán na obec.

7)      Odprodej suchých stromů v Bučí proběhl.

 

Bod 2) – Rezignace a nová volby místostarosty a případné změny ve výborech

 

Na obecní úřad byla doručena rezignace Jana Tůmy na funkci místostarosty( příloha č.1). Lenka Staňková navrhla na funkci místostarosty Václava Štastného. František Bában navrhl Tomáše Hrdličku.

 

Návrh usnesení č. 2/10:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka volí Václava Šťastného místostarostou obce.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

3

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Václav Šťastný a František Bában

 

Usnesení č. 2/10 bylo schváleno.

 

O protinávrhu je bezpředmětné hlasovat.

 

Václav Šťastný tímto zvolením nemůže vykonávat funkci předsedy kontrolního výboru.

Lenka Staňková navrhla zvolit jako předsedu kontrolního výboru Jana Tůmu. Nebyl vznesen protinávrh.

 

 

Návrh usnesení č. 3/10:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka volí Jana Tůmu předsedou kontrolního výboru.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Jan Tůma

 

Usnesení č. 3/10 bylo schváleno.

 

Bod 3) -  Podpisové vzory

V souvislosti se zvolením nového místostarosty Lenka Staňková navrhla změnit příkazce operace a navrhla odejmout právo příkazce operace Janu Tůmovi (příloha č.2).

 

Návrh usnesení č. 4/10:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka ruší právo příkazce operace Janu Tůmovi.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Jan Tůma

 

Usnesení č. 4/10 bylo schváleno.

 

Jako nového příkazce operace navrhla Lenka Staňková Václava Šťastného.

 

Návrh usnesení č. 5/10:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje jako příkazce operace Václava Šťastného.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Václav Šťastný.

 

Usnesení č. 5/10 bylo schváleno.

Bod 4) – Dětský den 4.6.2011

 

Starostka nabídla přítomným organizaci a spoluúčast na pořádání dětského dne. Jako organizátor se přihlásil Jan Tůma.

 

Bod 5) – Otevřený dopis paní Marii Říhové

 

Starostka přečetla dopis přítomným (příloha č.3). Marie Říhová v začátku čtení opustila místnost.

 

Bod 6) – Kaplička - Pořežánky

 

Starostka obce seznámila přítomné se vzniklou situací kolem předání obecního majetku – kapličky v Pořežánkách. Od zvolení nového zastupitelstva nedošlo ze strany dnes již bývalé starostky Marie Ř. k předání mimo jiné i kapličky v Pořežánkách. V minulých dnech došlo k situaci, že bez vědomí obce, za vedení Marie Ř., byl montován mechanismus zvonění do kapličky. Přes veškeré urgence a snahy o předání klíčů došla situace až tak daleko, že klíče od kapličky musely být předány za asistence policie ČR.

V tuto chvíli, kdy je již mechanismus zvonění instalován, je nutné aby, pokud s tím bude sponzor p. Vondra souhlasit, byla sepsána darovací smlouva mezi obcí a panem V.

Dále je nutné v nejbližší době provést kontrolu majetku v kapličce. Tudíž 28.4.2011 proběhne v 16:00 hodin kontrola na místě kontrolním výborem a bude vytvořen soupis majetku v kapličce.

Nechají se přidělat klíče od objektu a bude určen správce.

Kaplička není určena k sakrálním účelům, proto bude podána žádost p. biskupovi Paďourovi o svolení konání bohoslužeb.

Byli osloveni občané, zda jim vyhovuje čas zvonění.

 

Bod 7) – Různé

 

-         ČEVAK vrátil na nájemném obci 4880,- Kč. Na obci je k dispozici výroční zpráva.

-         Výzva k dlužníkům obce za poplatky danými obecně závaznými vyhláškami z minulého zasedání nebyla vyslyšena a žádný si nedomluvil se starostkou obce termín a způsob úhrady. Proto starostka obce apeluje na dlužníky podruhé a připomíná skutečnost, že obec má ze zákona právo uložit těm, co nezaplatí poplatky včas  a ve správné výši tyto poplatky navýšit až trojnásobně.

-         Byli osloveni občané se žádostí o sekání obecní zeleně a o odvoz posekané zeleně.

-         Starostka obce důrazně upozorňuje na zákaz skládky v Hluboké cestě! - pod hrozbou vyčištění celé Hluboké cesty

-         Žádosti p. N. o popelnici se vyhovuje.

 

 

*          *          *

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 20:30 hodin.

 

Zápis vyhotoven dne: 6.5.2011

 

 

Zapisovatel: Jan Tůma

 

 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis