Zápis ZO ze dne 29.června 2011

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.12

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 29.6.2011, od 16:30 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 19:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích).

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/12:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 31.5.2011

2)      Přezkoumání hospodaření rok 2010

3)      Pozemek 1656/7

4)      Různé

 

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/12 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 31.5.2011

 

Na dětský den byla schválena částka 5.000,-Kč, která byla dodržena. Přišla stížnost na žranici jen pro vyvolené (příloha č.1), vše vysvětlil Jan Tůma, jako zodpovědný organizátor.V žádném případě nebylo žádné dítě upřednostňováno, měli všichni stejnou možnost výběru. Nakonec se vraceli špekáčky i pitíčka.

 

 

 

 

Bod 2) – Přezkoumání hospodaření

 

Předsedající předložila k nahlédnutí závěr z auditu, který bylo možné shlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě spolu s rozvahou, finkou, závěrečnou zprávou.

 

Návrh usnesení č. 2/12:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka souhlasí při projednávání závěrečného účtu obce za rok 2010, že  přijalo opatření  k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce  za rok 2010. Písemná zpráva o plnění přijatých opatření bude podána ve lhůtě do 31.ledna 2012. „Přijali jsme opatření k nápravě chyb a nedostatků do 31.ledna 2012.“

 

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 2/12 bylo jednohlasně schváleno.

 

Bod 3) -  Pozemek 1656/7

Pan František Bában upozornil na stejný metr jako u pana Kudláčka. Zastupitelstvo také již dříve odsouhlasilo, že by obec měla spíše kupovat než prodávat. Návrhem je daný pozemek nabídnout k pronájmu.

 

Návrh usnesení č. 3/12:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka souhlasí s pronájmem pozemku 1656/7. Záměr obce bude vyvěšen.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 3/12 bylo jednohlasně schváleno.

 

Bod 4) – Různé

                       

Kaplička: pan Václav Šťastný přinesl podpisy na zvelebení kapličky,kdy většina souhlasí, takže se může začít s případnými úpravami. Pan V. bude požádán o dodání darovací smlouvy.

A.S.A.: poslala návrh na urovnání dluhů z minulých let. Po prozkoumání faktur je možné se na urovnání dluhů domluvit.

Knihovna: JVK přivezla na rok nový knižní soubor.

Hipostezka: paní Netíková poslala nový návrh dohody o podpoře hipostezek, kdy majitel pozemku nemá žádné povinnosti na údržbu stezky.

Tříděný odpad: nikdo ze zastupitelů nedonesl možné řešení uložení kontejnerů na tříděný odpad.

Pan K. přes pana Bábana žádá o možnost vyvážet popelnici. Nálepka bude dodána.

Paní Ř. upozorňuje na koupání koní v požární nádrži. Vyšetří se kdo tak činí, pak se udělá závěr.

 

 

 

 

*          *          *

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17:20 hodin.

 

Zápis vyhotoven dne: 08.07.2011

 

 

Zapisovatel: Jan Tůma

 

 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis