Zápis ZO ze dne 30.srpna 2011

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.14

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 30.8.2011, od 18:30 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 18:30 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích).

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/14:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 29.7.2011

2)      Real soft

3)      Různé

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/14 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 29.7.2011

 

 Záměr obce - vyčištění komunikací (cesty k Mavele a cesty u Malechů) je vyvěšen na vývěsce a na internetových stránkách.

 

Bod 2) – Real soft

 

Předsedající vznesla návrh, aby byla zrušena závazná objednávka pro firmu Real soft, tvořící pro obec soupis a evidenci nemovitého majetku (příloha č.1)..

 

Návrh usnesení č.2/14:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka ruší objednávku u firmy Real soft, evidující nemovitý majetek obce.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 2/14 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 3) -  Různé

 

-         Demolice dřevěné boudy v Pořežánkách – pořežánští obyvatelé se postarají o demolici dřevěné boudy.

-         Upozornění pro občany – dne 8.10.2011 proběhne svoz velkoobjemového odpadu

-         Na zdi u svozu odpadu na hřbitově chybí tašky – po dohodě s přítomnými bude na zdi udělána stříška z betonu – má na starosti Jan Tůma a Miroslav S.

-         Oprava kličky u dveří ze hřbitova k odpadu – má na starosti Jan Tůma.

-         V Pořežánkách před Malechů bude na šachtu kanalizace po dohodě umístěna mříž – výrobu má na starosti František Bában

-         Okolo silnice k Bučí jsou polámány stromky – kontrolu má na starosti Tomáš Hrdlička.

-         Hipostezka – paní Netíková bude upozorněna na špatné označení a vyzvána k nápravě.

 

 

*          *          *

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:00 hodin.

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 7.9.2011

 

 

Zapisovatel: Jan Tůma

 

 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis