Zápis ZO ze dne 30.září 2011

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.15

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 30.9.2011, od 18:00 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích).

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/15:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 30.8.2011

2)      Velkoobjemový a tříděný odpad

3)      Různé

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/15 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 30.8.2011

 

 Real soft – zrušení objednávky odesláno firmě Real soft, prozatím bez odezvy

 

Bod 2) – Velkoobjemový a tříděný odpad

 

Dne 8.10.2011 proběhne svoz velkoobjemového odpadu. Záznam množství odvezeného odpadu provede na Modré Hůrce František Bában a v Pořežánkách Václav Šťastný.

Plasty je možno nechávat v den svozu před domem ve žlutých plastových pytlích.

 

 

Bod 3) -  Různé

 

-         Obec obdrží od firmy A.S.A. 13 400 Kč za svoz tříděného odpadu, resp. za svoz papíru.

-         Je možnost odkupu dřeva z krovu stodoly u bývalé školy za 400,- Kč – přihlásila se Jana Novotná

-         Dle potřeby a zájmu obyvatel přijede po domluvě s obcí kominík p. Jung (cena za komín je 500,- Kč) – pro možnost hromadné objednávky bude v obchodě paní Hrdličkové vyvěšen papír, na nějž se zájemci připíší

-         Dne 15.10.2011 proběhne Setkání důchodců v Hartmanicích – odjezd autobusu z Modré Hůrky bude v 13:35, z Pořežánek 13:30hod.

-         Po spadu listí proběhne dobrovolná brigáda a jeho hrabání – termín bude ještě upřesněn

 

*          *          *

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 18:30 hodin.

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 7.10.2011

 

 

Zapisovatel: Jan Tůma

 

 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis