Zápis ZO ze dne 31.května 2011

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.11

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 31.5.2011, od 20:00 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno ve 20:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomno bylo 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích).

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/11:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 27.4.2011

2)      Dětský den

3)      Vnitřní vybavení kapličky v Pořežánkách

4)      Zvelebení Pořežánek

5)      Pozemek parc.č. 1656/7 v Pořežánkách

6)      Různé

 

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/11 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení ze zasedání konaného dne 27.4.2011

 

1) Kaplička v Pořežánkách byla přebrána. Na místě byla účastná starostka, místostarosta a kontrolním výborem byl sepsán inventář kapličky.

 

Bod 2) – Dětský den

 

Organizátor Jan Tůma seznámil přítomné s programem dětského dne. Byl projednáván způsob odměn pro děti a mimo jiné z tohoto vycházela maximální suma uvolněná obcí Modrá Hůrka na pořádání dětského dne.

 

Návrh usnesení č. 2/11:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje finanční limit na dětský den 5000,- Kč.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 2/11 bylo jednohlasně schváleno.

 

Bod 3) -  Vnitřní vybavení kapličky v Pořežánkách

 

Obci byl doručen dopis ( příloha č. 1). Dopis byl přednesen přítomným. Dopis pojednává o nabídce části obyvatel obce Pořežánky zvelebit kapličku. Body dopisu byly projednávány jednotlivě, přičemž z jednání vyplynul požadavek starostky obce, aby s tímto dopisem a návrhem části obyvatel obce Pořežánky byly seznámeni všichni obyvatelé jmenované obce. Tímto byl pověřen místostarosta Václav Šťastný ve spolupráci s paní Šafránkovou. Dále byl podán Tomášem Hrdličkou návrh, aby byl zvolen zastupitel, která bude v této věci zastupovat obec a v drobných opravách bude rozhodovat on. Ve věcech finančně náročnějších bude oprava projednávána se všemi zastupiteli. Byl navrhnut Václav Šťastný.

 

Návrh usnesení č. 3/11:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka volí Václava Šťastného zástupcem obce ve věci oprav v kapličce v Pořežánkách. O drobných opravách v kapličce bude rozhodovat on, přičemž zároveň bude informovat ostatní zastupitele.Opravy finančně náročnější budou projednávány celým zastupitelstvem.  Dále je pověřen seznámit ostatní obyvatele Pořežánek s tímto dopisem. Seznámení bude potvrzeno podpisem.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 3/11 bylo jednohlasně schváleno.

 

Bod 4) – Zvelebení Pořežánek

 

Starostka seznámila přítomné s druhou částí dopisu zmiňovaného v bodě č.3 ( příloha č.2)

Jednotlivé body byly projednávány jednotlivě. Starostkou byl podán návrh, aby problematika sběru tříděného odpadu, respektive zřízení přístřešku pro nádoby na sběr odpadu, byla řešena komplexně pro obě obce  Kácení stromů je nyní nemožné, proto k případnému poražení stromu se obecní zastupitelstvo vyjádří na podzim, kdy to možné je.

 

Návrh usnesení č. 4/11:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka rozhoduje řešit problematiku sběru tříděného odpadu a zřízení přístřešku pro nádoby na tříděný odpad komplexně pro obě obce. O pokácení stromu bude rozhodnuto na podzim v době vegetačního klidu.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

5

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 4/11 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 5) – Pozemek parc.č. 1656/7 v Pořežánkách

 

Starostka přečetla přítomným žádost paní E. o odkup výše uvedeného pozemku. Zastupitelstvo obce rozhodlo o odložení tohoto bodu na příští zasedání.

 

Bod 6) – Různé

 

1)      Žádost o vyjádření obce k dopisu paní Netíkové. Dopis se týká zřízení hipostezek vedoucích po pozemcích obce a souhlas obce s tímto záměrem. V dopisu nejsou uvedeny podrobnosti a povinnosti obce spojené se zřízením hipostezky na území obce, proto paní Netíková bude požádána o doplnění těchto dat.

2)      Starostka apelovala na přítomné, aby dbali zvýšené pozornosti a opatrnosti. V minulých dnech dochází ke zvýšenému pohybu nežádoucích cizích lidí v obci.

3)      Starostka požádala přítomné, zda by někdo nechtěl vypomoci p. S. s údržbou veřejné zeleně. Pomoc nabídl Jaroslav N.

 

 

 

 

*          *          *

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva ve 21:15 hodin.

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 8.6.2011

 

 

Zapisovatel: Jan Tůma

 

 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis