Zápis ZO ze dne 31.října 2011

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.16

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 31.10.2011, od 19:00 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno až v 19:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“). Mělo začít v 18:30 hodin, ale předsedající se zdržela z důvodu mlhy na cestě.

 

Přítomni byli 3 členové zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích). Nepřítomen byl Jan Tůma a František Bában (oba omluveni).

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/13:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 30.9.2011

2)      Návrh ceny vodného

3)      Rozpočtové změny 2/2011

4)      Různé

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

3

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/16 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 30.9.2011

 

1) Nebylo žádné usnesení.

 

Bod 2) – Návrh ceny vodného

 

Předsedající přednesla návrh firmy ČEVAK ceny vodného, kdy ta se má navýšit na 30,06 Kč /m3 bez DPH (příloha č.1).

 

Návrh usnesení č. 2/16:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje navýšení ceny vodného pro rok 2012, která bude činit 30,06Kč/m3 bez DPH.

 

Výsledek hlasování:

PRO:

3

PROTI:

Nikdo.

ZDRŽELI SE:

Nikdo.

 

Usnesení č. 2/16 bylo jednohlasně schváleno.

 

Bod 3) -  Rozpočtové změny 2/2011

 

Předsedající navrhla obecnímu zastupitelstvu schválit rozpočtové změny 2/2011 (příloha č.2).

 

Návrh usnesení č. 3/16:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje rozpočtové změny 2/2011.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

3

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 3/13 bylo jednohlasně schváleno.

 

Bod 4) – Různé

 

Paní Ř. byly vzneseny dotazy:

-         proč se střecha na hospodářské budově neudělala úplně nová a dělají se vnitřní úpravy?

Odpověď: na novou střechu nebylo dostatek finančních prostředků a od Nadace ČEZ bylo zažádáno na vnitřní vybavení pro SDH.

-         kolik se dostalo od Nadace ČEZ?

Odpověď: Dvěstětisíc.

-         k jakému účelu bude tato budova využívaná?

Odpověď: pro SDH jak již započala paní Ř.

-         proč není opravená branka u hřbitova? Stačí vyšroubovat, navařit.

Odpověď: na starost to má Jan Tůma, Je momentálně dlouhodobě pryč, tak až se vrátí, určitě ji opraví.

-         proč se 28.října nedala alespoň kytička s trikolórou k pomníku padlých?

Odpověď: nepovažovali jsme to za nutné, ale paní Ř. jí tam mohla klidně umístit.

-         proč se v kapličce vypínají zvony? Někdy zvoní, pak zase ne.

Odpověď: může zde být porucha. Paní Š. slíbila, že se pokusí zjistit příčinu oslovením pana Vondry a ten odborníka.

Paní Ř. ml.:

-         kdy už bude v Pořežánkách vývěska?

Odpověď: vývěsku má na starosti František Bában, ale není přítomen, proto nemůže být důvod proč zodpovězen.

 

Prořezávku silnice k Mavele má na starosti Tomáš Hrdlička.

 

Pan P.:

-         jestli se budou zvyšovat poplatky na rok 2012?

Odpověď: to zatím nebylo schváleno, my můžeme jít na max. částku 500,-Kč za osobu. Spíše zatím uvažujeme o zvýšení poplatku ze psů.

-         jak ASA vysvětlila nevyvezení popelnice?

Odpověď: v podstatě nijak, pan Maroušek pošle nálepky.

 

 

 

*          *          *

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 19:45 hodin.

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 4.11.2011

 

 

Zapisovatel: Lenka Staňková

 

 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis