Zápis ze zasedání zastupitelstva 30.1.2012

Obec Modrá Hůrka
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka


Zápis č.19
ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,
konaného ve dne 30.1.2012, od 17:00 hodin

Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 17:00 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).  

Přítomni byli 3 členové zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích). Nepřítomen byl Jan Tůma omluven, František Bában omluven.
Schválení programu:
Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.
Návrh usnesení č.1/19:
Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:
1)    Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 30.12.2011
2)    Závěr roku 2011
3)    Různé

Výsledek hlasování:   
PRO:
3
PROTI:
Nikdo
ZDRŽELI SE:
Nikdo

Usnesení č. 1/19 bylo jednohlasně schváleno.
Bod 1) – Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 30.12.2011

1) Inventarizační komise funguje do 31.ledna 2012.

Bod 2) – Závěr roku 2011

Předsedající seznámila přítomné se závěrem roku 2011, kdy celé závěrečné hodnocení bude jako příloha č.1.
V jednoduché podobě: příjmy 1.425127,55 Kč; výdaje 1.249583,68 Kč; financování       175593,87 Kč; běžný účet 6202,50 Kč; spořící účet 373725,34 Kč.

Bod 3) -  Různé

Předsedající upozornila na placení poplatků za odpad, stočné a psy, které mají být do 15.února zaplaceny.
Nikdo jiný nevznesl žádný dotaz.


Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17:20 hodin.Zápis vyhotoven dne: 6.2.2012


Zapisovatel: Lenka Staňková


Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................
                            podpis


Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................
                                            podpis


          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................
                                            podpis