Zápis ZO ze dne 29.července 2011

Obec Modrá Hůrka

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka

 

 

Zápis č.13

ze zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka,

konaného ve dne 29.7.2011, od 16:30 hodin

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Modrá Hůrka bylo zahájeno v 16:30 hodin starostkou obce Lenkou Staňkovou („dále jako „předsedající“).

 

Přítomni byli 4 členové zastupitelstva z celkového počtu 5, tudíž zastupitelstvo bylo usnášeníschopné (§ 92 odst. 3  zákona o obcích). Nepřítomen byl František Bában.

Schválení programu:

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu schůze. K návrhu nebyly vzneseny pozměňující návrhy.

Návrh usnesení č.1/13:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje program zasedání zastupitelstva obce v následujícím znění:

1)      Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 29.6.2011

2)      Obecní komunikace

3)      Rozpočtové změny 1/2011

4)      Různé

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 1/13 bylo jednohlasně schváleno.

Bod 1) – Kontrola usnesení zastupitelstva ze dne 29.6.2011

 

 Audit obce - odesláno

 

Bod 2) – Obecní komunikace

 

Po vzájemné dohodě zastupitelů bude na vývěsce vyvěšena nabídka občanům k vyčištění komunikace k Mavele a vyčištění cesty v Pořežánkách u Malechů. Občané, kteří budou mít zájem se mohou hlásit obecnímu úřadu do konce října. Pokud nebude žádný zájemce, činnost se zadá externí firmě.

 

Bod 3) -  Rozpočtové změny 1/2011

 

Předsedající navrhla obecnímu zastupitelstvu schválit rozpočtové změny 1/2011 (příloha č.1).

 

Návrh usnesení č. 2/13:

Zastupitelstvo obce Modrá Hůrka schvaluje rozpočtové změny 1/2011.

 

Výsledek hlasování:  

PRO:

4

PROTI:

Nikdo

ZDRŽELI SE:

Nikdo

 

Usnesení č. 2/13 bylo jednohlasně schváleno.

 

Bod 4) – Různé

 

Výhled akcí pořádaných obcí je tento: 6.8.2011 bude pořádán fotbal a 13.8.2011 bude pořádáno Posezení pod kaštany

 

Starostka seznámila zastupitelstvo s došlými e-maily p. V. do schránky obecního úřadu (příloha č.2). E-maily se týkají stížností obyvatel osady Pořežánky na nevyvezený a zapáchající kontejner. – kontejner bude vyvezen a umístěn na Modré Hůrce do té doby, než obec najde kupce.

 

Práce na vnitřním vybavení kapličky pod vedením paní Š. zdárně pokračují.

 

Konání svatováclavské bohoslužby v kapličce v Pořežánkách bude předběžně 28.9.2011.

Obyvatelé osady Pořežánky si stěžovali, že je nedostatečně posbírána posekaná tráva. – Obec učiní nápravné kroky.

Paní Ř. ml. byl vznesen dotaz, kdy dáme mříž místo betonového záklopu na kanálovou šachtu před Malechů v Pořežánkách. – Obecní zastupitelstvo se rozhodne, zda zamění  záklop za mříž.

 

Paní Ř. byl vznesen dotaz, zda bude na fotbale pořádaným obcí umístěno mobilní WC. – Při turnaji bude možnost jít na WC buď do školy nebo k Hrdličkům.

 

 

*          *          *

 

 

Předsedající ukončila zasedání zastupitelstva v 17:15 hodin.

 

 

 

Zápis vyhotoven dne: 5.8.2011

 

 

Zapisovatel: Jan Tůma

 

 

Starosta:                    Lenka Staňková   ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

Ověřovatelé:             Tomáš Hrdlička   ................…………… dne ...........................................

                                                                           podpis

 

 

          Václav Šťastný     ...............…………… dne ...........................................

                                                                           podpis